Last modified on 1 October 2010, at 21:13

2008/Donate/lo


ສາຂາປະເທດ

ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກເຄືຍຂ່າຍ ຂອງ 41 ສາຂາເຂດ ໂດຍອາສາສະໝັກ ໃນທົ່ວໂລກ. » Learn more