2008/Donate/mr

<skin>Tomas</skin>


'विकिमीडिया फाउंडेशन'बद्दल

» इ.स. २००७-०८ चा वार्षिक अहवाल वाचा

» प्रश्नोत्तरे

» पारदर्शकतेबद्दल अजून थोडेसे...

देणगीदारांचे अभिप्राय

» बघा काय म्हणत आहेत आपल्यासारखे इतर वापरकर्ते व देणगीदार...

अध्याय
विकिमीडिया फाउंडेशनाला जगभरातील १९ स्वयंसेवी अध्यायांच्या जाळ्याने पाठबळ दिले आहे. » अधिक माहिती मिळवा
Last modified on 1 October 2010, at 21:14