Last modified on 1 October 2010, at 21:22

2008/Donate/vi


Các chi nhánh

Quỹ Wikimedia Foundation được sự hỗ trợ của mạng lưới gồm 41 chi nhánh từ khắp thế giới do các tình nguyện viên điều hành. » Tìm hiểu thêm...