2008/Donate/lo

<skin>Tomas</skin>


ກ່ຽວກັບ ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ

» ອ່ານ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2007-08

» ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ

» ຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບ ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄຳເຫັນຜູ້ບໍລິຈາກ

» ເບິ່ງຄຳເຫັນ ຜູ້ບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ ດັ່ງເຊັ່ນ ທ່ານ.

ສາຂາປະເທດ
ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກເຄືຍຂ່າຍ ຂອງ 39 ສາຂາເຂດ ໂດຍອາສາສະໝັກ ໃນທົ່ວໂລກ. » Learn more
Last modified on 1 October 2010, at 21:13